Koncepce

Pedagogická koncepce

Hlavní myšlenkou LMŠ je trávit s dětmi  čas venku v každém ročním období  a za každého počasí. Rozvíjet u dětí všechny jejich smysly pod širým nebem. Vždyť přece příroda jako taková je nejlepší učitelka a nabízí jim podnětné a zajímavé prostředí, v němž se mohou děti cítit radostně a spokojeně. Zároveň se mohou spontánně projevovat a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

Výchovné a vzdělávací cíle

 • učit se celostně, tzn. všemi rovinami vnímání
 • podpořit smyslové vnímaní přímou zkušeností
 • rozvíjet fantazii a kreativitu na základě přírodních prvků
 • rozvíjet jemnou a hrubou motoriku pohybem v přírodě
 • podpořit vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou prožít rytmus změn ročních období
 • seznámit se s přírodním prostředím a vytvořit si k němu vztah
 • poznat rostliny a živočichy v jejich prostředí a poznat různé ekosystémy
 • umožnit dětem, aby poznaly své tělesné hranice

Vzdělávací obsah

Vycházíme ze zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (RVP PV).

Klíčové kompetence

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

 Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí

 • biologické
 • psychologické
 • interpersonální
 • sociálně-kulturní
 • environmentální

 Dílčí vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika: jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, sebepojetí, city a vůle   
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Environmentální výchova v LMŠ by měla dětem nabídnout témata jako např.

 • poznávání živé a neživé přírody
 • proměny přírody
 • počasí a roční období
 • energie a obnovitelné zdroje
 • ekosystémy
 • živly
 • základní podmínky života
 • zdravá výživa
 • lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • vztah člověka k prostředí
 • třídění odpadu

 

 

 

 

 

„Každé dítě by mělo mít svůj vlastní svět, kde jsou bábovičky z písku, luční kobylky, vodní brouci, pulci, žáby, motýli, lesní jahody, třešně, žaludy, kaštany, lezení po stromech, brouzdání se potokem, lekníny, veverky, netopýři, včely, morčata, štěňata, strniště, smrkové šišky, oblázky, písek, hadi, borůvky a sršni; a každé dítě, které o tento svět přijde, zároveň přijde i o nejlepší zdroj své výchovy.“

Luther Burbank, Zdokonalování lidské rostlinyČinnost je finančně podporována Magistrátem statutárního města Brna.


Naši činnost kromě magistrátu podporuje i Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky


Jsme členy Asociace lesních mateřských škol


Plakát MAP

 


Lesní mateřská škola Lištička